Nøgletal

Totalindkomstopgørelse      
DKK mio, 2012/13 2011/12 2010/11
       
Omsætning    3.200,0 3.097,2 2.991,6
Vareforbrug    (1.728,8) (1.683,4) (1.644,3)
Bruttoresultat    1.471,2 1.413,8 1.347,3
Andre driftsindtægter 0,0 1,4 0,2
Andre eksterne omkostninger (302,6) (276,7) (259,7)
Ejendomsomkostninger (180,6) (172,8) (161,6)
Yderligere eksterne omkostninger (122,0) (103,9) (98,1)
Personaleomkostninger (579,7) (558,4) (557,1)
Af- og nedskrivninger (132,5) (126,6) (132,0)
Andre driftsomkostninger (0,1) 0,0 (0,6)
Resultat af primær drift 456,3 453,5 398,1
Finansielle indtægter 8,1 0,8 10,3
Finansielle omkostninger (88,7) (133,4) (193,7)
Resultat før skat 375,7 320,9 214,7
Skat af årets resultat (112,7) (101,5) (72,4)
Årets resultat  263,0 219,4 142,3
       
Årets resultat pr, aktie (DKK) 6,45 5,38 3,49
Vægtet gennemsnitligt antal aktier 40.769.778 40.770.108 40.779.804
       
Balance      
Pr, 31, marts       
DKK mio,   2012/13 2011/12 2010/11
       
Langfristede aktiver i alt 4.493,5 4.552,5 4.616,7
heraf goodwill   3.580,3 3.558,3 3.556,2
Kortfristede aktiver i alt 1.276,8 1.043,9 1.040,0
heraf likvide beholdninger  536,6 392,3 326,3
Aktiver i alt  5.770,3 5.596,4 5.656,7
       
Egenkapital    2.359,4 2.096,4 1.877,0
Langfristede forpligtelser i alt 2.415,2 2.653,8 2.809,6
Kortfristede forpligtelser i alt 995,7 846,2 970,1
Passiver i alt  5.770,3 5.596,4 5.656,7
       
Pengestrømsopgørelse      
DKK mio, 2012/13 2011/12 2010/11
       
Nettopengestrøm fra driftsaktivitet  391,5 486,2 249,5
Nettopengestrøm fra investeringsaktivitet  (70,5) (61,0) (37,5)
Nettopengestrøm fra finansieringsaktivitet  (176,7) (359,2) (454,0)
Nettostigning i likvider  144,3 66,0 (242,0)
Likvider ved regnskabsårets start 392,3 326,3 568,2
Periodens nettopengestrøm   144,3 66,0 (242,0)
Kursregulering af likvider  0,1
Likvider ved regnskabsårets afslutning 536,6 392,3 326,3

Finansielle resultatmål, der ikke er defineret i IFRS
Justeret EBITDA 1) (DKK mio.) 604,8 580,1 530,1
Justeret EBITDA-margin (%) 18,9 18,7 17,7
Justeret EBIT 2) (DKK mio.) 548,1 531,9 479,9
Justeret EBIT-margin (%) 17,1 17,2 16,0
Justeret Resultat efter Skat 3) (DKK mio.) 335,9 279,0 205,3
Justeret Resultat efter Skat, margin (%) 10,5 9,0 6,9
Cash Conversion Ratio (%) 4) 96,5 111,7 92,5
Afkast af investeret kapital før skat (inkl. goodwill) (%) 5) 12,9 12,1 10,7
Afkast af investeret kapital før skat (ekskl. goodwill) (%) 6) 79,5 64,3 51,4

1) Justeret EBITDA er resultat af primær drift iht. IFRS plus af- og nedskrivninger plus specifikke eksterne omkostninger, som efter Selskabets opfattelse ikke er en del af den normale drift, som er relateret til rådgivningshonorarer i forbindelse med en særlig strategisk gennemgang (på DKK 16 mio.) i regnskabsåret 2012/13 og vil omfatte omkostninger i forbindelse med den påtænkte notering og optagelse til handel i regnskabsåret 2013/14. Der var ikke nogen specifikke eksterne omkostninger i regnskabsårene 2010/11 og 2011/12.

2) Justeret EBIT er resultat af primær drift iht. IFRS plus afskrivning af immaterielle aktiver plus nedskrivninger af goodwill og andre immaterielle aktiver plus specifikke eksterne omkostninger, som efter Selskabets opfattelse ikke er en del af den normale drift, som er relateret til rådgivningshonorarer i forbindelse med en særlig strategisk gennemgang (på DKK 16 mio.) i regnskabsåret 2012/13 og vil omfatte omkostninger i forbindelse med den påtænkte notering og optagelse til handel i regnskabsåret 2013/14. Der var ikke nogen specifikke eksterne omkostninger i regnskabsårene 2010/11 og 2011/12.

3) Justeret Resultat efter Skat er årets resultat iht. IFRS plus den skattejusterede effekt af afskrivninger af immaterielle aktiver og nedskrivninger samt specifikke eksterne omkostninger, som efter Selskabets opfattelse ikke er en del af den normale drift, som er relateret til rådgivningshonorarer i forbindelse med en særlig strategisk gennemgang (på DKK 16 mio.) i regnskabsåret 2012/13 og vil omfatte omkostninger i forbindelse med den påtænkte notering og optagelse til handel i regnskabsåret 2013/14. Der var ikke nogen specifikke eksterne omkostninger i regnskabsårene 2010/11 og 2011/12.

4) Cash Conversion Ratio består af A) Justeret EBITDA plus ændring i nettodriftskapital minus anlægsinvesteringer (ekskl. indvirkning af købet af Associerede Butikker) divideret med B) Justeret EBITDA.

5) Afkast af investeret kapital før skat (inkl. goodwill) repræsenterer Justeret EBIT divideret med Gennemsnitlig Investeret Kapital, hvor Gennemsnitlig Investeret Kapital i et givent regnskabsår er A) Investeret Kapital i dette regnskabsår plus Investeret Kapital for det forrige regnskabsår divideret med B) to, og Investeret Kapital betyder samlede materielle aktiver, plus samlede immaterielle aktiver plus nettodriftskapital minus udskudt skat på varemærker (DKK 164,4 mio. i regnskabsåret 2012/13, DKK 182,9 mio. i regnskabsåret 2011/12 og DKK 201,3 mio. i regnskabsåret 2010/11).

6) Afkast af investeret kapital før skat (ekskl. goodwill) repræsenterer Justeret EBIT divideret med Gennemsnitlig Investeret Kapital (ekskl. goodwill), hvor Gennemsnitlig Investeret Kapital (ekskl. goodwill) i et givent regnskabsår er A) Investeret Kapital (ekskl. goodwill) i dette regnskabsår plus Investeret Kapital (ekskl. goodwill) for det forrige regnskabsår divideret med B) to, og Investeret Kapital (ekskl. goodwill) betyder samlede materielle aktiver, plus samlede immaterielle aktiver minus goodwill plus nettodriftskapital minus udskudt skat på varemærker (DKK 164,4 mio. i regnskabsåret 2012/13, DKK 182,9 mio. i regnskabsåret 2011/12 og DKK 201,3 mio. i regnskabsåret 2010/11).